Referat fra Generalforsamlingen i Strandparken

1 og 2 lørdag d. 5. marts 2016

 

Valg af dirigent: Jørn Larsen blev enstemmigt valgt.

 

Indkaldelse og Dagsorden: Blev godkendt af Generalforsamlingen

 

Formandens beretning:

 

Hjertelig velkommen til alle fremmødte.

 

Så er vi igen samlet til generalforsamling med lidt godt til ganen, jeg håber, at vi får et par hyggelige timer sammen.

 

Den største og mest interessante begivenhed i det forløbne år er salget af Strandparken blok A, B og C. AP pension har solgt strandparken til Core Property Management A/S. Salget foregik i 2 tempi, blok B og C blev overtaget den 1. oktober 2015 og blok A blev overtaget den 1. december 2015.

 

Core Property Management er et ejendomsselskab med domicil i København. Selskabet ejer udlejningsejendomme overalt i Danmark og Tyskland. Selskabet ejes af.: Nykredit (ups det er jo dem med de høje gebyrer) 20 %, Sydbank 20 %, Spar Nord 20 %, Partnerkreds 40 %. Partnerkredsen, Direktionen om man vil består af 3 universitets uddannede økonomer.

 

Den daglige drift har Core udliciteret til Taurus Ejendomsadministration ApS, som har domicil i Århus. Vores kontaktperson i Taurus er: Trine Sandgrav.

 

I forbindelse med Core Propertys overtagelse af ejendommene har bestyrelserne i Strandparken 1 og 2 afholdt møder med repræsentanter fra Core Property Management og Taurus ejendoms-administration henholdsvis den 19. oktober 2015 Strandparken 2 og den 25. februar 2016 Strandparken 1. På møderne deltog en partner og en projektchef fra Core samt en teknisk chef og Trine Sandgrav fra Taurus.

 

Møderne blev afholdt i en meget positiv atmosfære, og det er min vurdering, at vi vil få et frugtbart samarbejde med både Core og Taurus i fremtiden. En ting der helt sikkert er en fordel er at vi har direkte adgang til ejerne i modsætning til AP pension, hvor det var umuligt at finde ud af hvem vi skulle henvende os til, såfremt vi havde problemer med DEAS.

 

På mødet i oktober accepterede Core at betale for en lyddæmpningsvæg i bestyrelseslokalet, den er installeret. Core undersøger muligheden for fartdæmpende foranstaltning ved indkørsel til parkeringsområderne. Core arbejder også med plan for facaderensning af altaner. Core arbejder med udarbejdelse af forslag til udskiftning af vinduespartier mod vest. Ikke mere om de nye ejere.

 

Legeplads for voksne ved blok C er ved at blive etableret og vi har i den forbindelse modtaget 2x10.000 kr.(2014 og 2015) fra Kolding kommune. Beboerrepræsentationen har betalt 2.500,00 kr. udover pengene fra kommunen (2014) til sejldug m.m. I projektet med læhegn har Core indvilget i at betale det beløb der kommer til at mangle ca. 8-9000 kr. udover de 10.000kr fra Kolding Kommune (2015). Sekretær Karin er headmaster for dette projekt og hun vil orientere om det senere såfremt nogen har nogle gode forslag så kom frem med dem.

 

Det har været fremme i pressen at grunden bagved blok C mod Rebæk skal bebygges. Core har bekræftet at det er AP Pension der ejer grunden. AP Pension kan altså såfremt de opnår de fornødne tilladelser, starte byggeriet.

 

Regulering af depositum og forudbetalt leje i blok A blev af Taurus opkrævet i 1 måned, hvilket betød en større udskrivning for nogle lejere. Taurus har beklaget, det skyldtes travlhed i forbindelse med den sene (1. december) overtagelsen af blok A.

 

Vi har stadigvæk nogle uafklarede sager med DEAS.:

 

Vinduessagen der drejer sig om at udskifte hele vinduespartiet mod vest:

Boligrettens afgørelse var 60-40 %, hvilket vil sige at udgiften fordeles med 60 % til lejerne og 40 % til ejerne, samtidig blev vi dømt til at betale 125.000,00 kr. til modparten DEAS. Boligrettens afgørelse er appelleret til landsretten, som endnu ikke har fastsat en dato. Vores advokat mener, at der er en god chance for at landsretten afsiger dom i vor favør.

 

I forbindelse med denne sag har vi modtaget et krav fra vor advokats tidligere arbejdsgiver advokatfirmaet Paul C. Jepsen på 110.000,00 kr., idet Paul C. Jepsen påstår, at sagen verserede mens vor advokat Sten Ladekarl var ansat i hans firma. Den økonomiske risiko for Strandparkens lejere i disse sager andrager altså 235.000,00kr.

 

Skatte og afgiftssagen:

Beboerrepræsentationen gjorde indsigelse mod huslejeforhøjelsen varslet af DEAS i forbindelse med stigning af skatter og afgifter i 2013. Grunden til indsigelsen var, at vi trods adskillige henvendelser ikke kunne få fyldestgørende dokumentation fra DEAS.

 

Huslejenævnet gav os ret og DEAS betalte et beløb tilbage til den enkelte lejer. DEAS sendte efterfølgende sagen i boligretten, og den er berammet til den 19. april 2016. Hvis vi taber sagen skal vi betale pengene tilbage måske med tillæg af renter. Vores advokat mener, at sagen nok går os imod, da DEAS nu vil være i stand til at fremlægge fornøden dokumentation der berettiger forhøjelsen.

 

Der verserer et par småsager hos huslejenævnet, vores advokat har rykket for afgørelser.

 

Der er omdelt et husordensreglement Taurus har meddelt at der nogle småfejl bl.a. viceværtens e-mail. Rettet husorden vil senere blive omdelt.

 

Jeg er fra flere sider blevet gjort opmærksom på at man sætter spørgsmålstegn ved varmeregnskabet, især fjernaflæsningens pålidelighed. Jeg kan kun opfordre til at gøre indsigelse til Brunata, såfremt man mener at regnskabet er fejlbehæftet.

 

Til slut en lille opsang.:

 

Rygeforbud skal respekteres. Vi har haft et tilfælde, hvor en beboer smed et tændt cigaretskod i elevatoren i nr. 137. Det blev heldigvis opdaget i tide af en anden beboer, så en katastrofe blev undgået.

 

Fuglevoliere er ikke tilladt på altanerne, ligesom møbelopbevaring på altanerne heller ikke er tilladt.

 

Jeg vil sluttelig sige tak for året der er gået og samtidig vil jeg rette en tak til Martin Peyrath som ikke ønsker at fortsætte som formand for Strandparken 1 for det store arbejde han har udført til gavn for alle beboere i Strandparken.

 

 Med dette vil jeg overlade beretningen til Generalforsamlingen.

 

TAK

 

Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget

 

 

Regnskab:

Kassereren Bjarne Melgaard Jensen aflagde beretning om regnskabet.

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

 

 

Indkomne forslag til Generalforsamlingen:

 

Forslag:

Indsendt af Helle Isager 143 2. lejlighed 211

 

”Jeg vil gerne have at vi tager en afstemning en gang for alle, om vi må holde hund (max 35 cm) eller en kat i boligforeningen. Jeg ønsker at denne afstemning bliver taget op på generalforsamlingen”.

 

Da ejerne af vores boliger ikke ønsker at der skal holdes hverken hund eller kat, og at dette står i vores lejekontrakt, var der ikke nogen grund til at holde afstemning om forslaget. Der er allerede lejere der er blevet opsagt på grund af husdyrhold.

 

Valg til bestyrelse iht. Vedtægterne

 

Strandparken 1:

Formand: Hans Erik Jensen (nyvalgt)

Sekretær: Palle Kühnell (genvalgt)

Kasserer: Elise Pedersen (genvalgt)

Suppleant: Rita Retsby (nyvalgt)

 

Strandparken 2:

Sekretær: Karin Krakau (genvalgt)

Kasserer: Bjarne M. Jensen (genvalgt)

Suppleant: Morten Brønd (genvalgt)

 

Som kritiske revisorer:

 

Strandparken 1:

Revisor: Jørgen Poder (genvalgt)

 

Strandparken 2:

Revisor: Asger Christensen (genvalgt)

 

Revisorsuppleant fælles for Strandparken 1og 2

Revisorsuppleant: Jørn Larsen. (genvalgt)

 

EVT.

Der blev lidt snak om vores legeplads for voksne(ved Petanquebanen), hvor vi er i gang med at få etableret et læhegn til bord /bænkesæt så man kan sidde lidt i læ og ja eftermiddagskaffen eller grille aftensmaden og samtidig få den bedste udsigt ud over fjorden.

 

Bestyrelserne takker for valg og en god Generalforsamling.

 

Efter Generalforsamlingen var der pålægsmænd fra Liva samt øl og vand, vi sluttede dagen af med kaffe og småkager.