Referat fra Generalforsamlingen

i Strandparken 1 og 2

lørdag d. 29. februar 2020

 

1.Valg af dirigent: Jørn Larsen blev enstemmigt valgt.

Indkaldelse og Dagsorden: Blev godkendt af Generalforsamlingen

 

2.Valg af stemmetællere: Dirigenten udpeger stemmetællere, hvis der er behov for det.

 

3.Formandens beretning:

Hjertelig velkommen til alle fremmødte.

Så er vi igen samlet til generalforsamling med lidt godt til ganen, jeg håber vi får et par hyggelige timer sammen.

Ventilation

Renovering af ventilationssystemet i strandparken nr. 135 og 143 påbegyndes den 16. marts 2020 og forventes afsluttet ca. 1 måned senere. Vi håber dette tiltag vil medvirke til løsning af hidtidige problemer.

Nye køkkener og badeværelser.

Boligselskabet Core Property Management har midlertidigt sat stop for beboernes mulighed for at få installeret nye køkkener og badeværelser, dette gælder både for beboere der selv vil betale og beboere der ønsker finansiering igennem boligselskabet.

Jeg har forgæves adskillige gange forsøgt at få en udtalelse fra Thomas Vahlun fra boligselskabet angående dette emne. Endelig har jeg kontaktet vores kontaktperson Trine Sandgrav fra Taurus. Trine Sandgrav har forgæves prøvet at kontakte Thomas Vahlun.

Jeg tror grunden til dette ”Stop” er at man er bange for at til og afgangsrørene til vandforsyningen inden for en overskuelig fremtid skal udskiftes og dette vil så medføre at man skal gøre indgreb i de nyinstallerede køkkener og badeværelser.

Jeg håber vi får et svar fra boligselskabet.

Hjertestarter.

Hjertestarter er nu indkøbt og opsat i forgang til tvedvej 135, hvor den er tilgængelig for alle. Instruktioner (Brugsanvisninger) er opsat i alle opgange Tvedvej 127-143. Som det fremgår af instruktionen er det første man gør RING 112 her vil man få fornøden instruktion.

Vi søgte først igennem Tryg Fonden men fik afslag. Boligselskabet ved Thomas Vahlun har betalt den, Tak for det.

Legeplads for voksne ved blok C

Boligselskabet ved Thomas Vahlun har lovet at betale Grill udstyr. Det forventes at pladsen fungerer til sommer.

Affaldssortering.

Flere beboere har klaget over problemer med aflevering af affald i miljøstationen grundet f.eks. sygdom dårlig gående etc. Muligheden for disse beboere er at rette henvendelse til Kolding kommune.

Lokalplan for bebyggelse af området (græsplænen) foran Blok C

AP Pension ønsker at opføre lejligheder i området foran blok C. Kolding kommune har godkendt lokalplanen.

Der har været en del høringer med kommunen og beboerne i området. Beboerne på Rosenholm og Vangen er meget utilfredse da de bl.a. mener, at bebyggelsen vil forårsage et fald i huspriserne.

Beboerne i blok C vil miste lidt udsigt i de nederste lejligheder, og man må nok forudse nogle parkeringsproblemer.

For nærværende har beboerne i Rosenholm og Vangen bragt sagen til Plan klagenævnet, hvorfra man venter en afgørelse snarest.

Nye vinduespartier.

De sidste efterreparationer er i gang og afsluttes snarest.

Nye lejligheder.

Renovering og ombygning af lejligheder i henholdsvis blok C og blok A er afsluttet, og der foreligger ingen planer om yderligere tiltag.

Beboeren i den nyrenoverede lejlighed 141.1105 er så uheldig, at hun på grund af den megen regn får vand i lejligheden, hvilket skyldes slidt tagbeklædning.

Duer.

Ifølge varmemester Frank Dahl er dueplagen løst.

Opfordring Mød frem.

Alle er velkomne til at møde op den første onsdag i hver måned kl. 17.00 – 17.30 og fremkomme med ris og ros undtagen i juli og august (sommerferie).

Møderne afholdes i mødelokalet tvedvej 137 st. tidligere barnevognsrum. Med ønsket om et smilende forår og en varm sommer vil jeg overlade beretningen til generalforsamlingen

Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget

 

4.Kassererens beretning

Kassereren Bjarne Melgaard Jensen aflagde beretning om regnskabet.

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

 

5.Indkomne forslag til Generalforsamlingen:

5.1

Undertegnede Jørgen Poder, fremsender hermed følgende forslag til førstkommende generalforsamling.

Jeg stiller forslag om at foreningen indkøber og opstiller flagstang, flag og vimpel, -placering på arealet ved det nuværende juletræ, omkostningerne og de nærmere omstændigheder vil jeg foreligge og redegør for under generalforsamlingen.

Forslag indsendt af Jørgen Poder, Tvedvej 129 5.lejlighed 505

Forslaget blev forkastet. (11 stemt ja og 28 nej)

5.2

Forslag til Generalforsamlingen

Installation af en ekstra tørretumbler i blok B

Forslag indsendt af Inger Nielsen, Tvedvej 133 1.lejlighed 301

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

5.3

Forslag til Generalforsamlingen

Bestyrelsen indstiller til at der kan bruges midler på hjertestarterkursus på hold, for de beboerne der er interesseret.

Forslag indsendt af bestyrelsen i Beboerrepræsentationen

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

5.4

Forslag til Generalforsamlingen

Bestyrelsen foreslår at nedsætte kontingentet pr. mdr. fra 15,-Dkr til 10,-Dkr.

Forslag indsendt af bestyrelsen i Beboerrepræsentationen

Forslaget blev forkastet. (10 stemt ja og 28 nej)

5.5

Jeg har et lille ønske og forslag til Generalforsamlingen.

Vi har fået affaldssortering, ikke alle så det som en god ide, men vi har vænnet os til det, men det betyder, at vi er en del der har behov for at aflevere ”skrald” både før og efter mørkets frembrud.

I blok C er der ikke samme belysning som i Blok B og det betyder, at det er forbundet med fare for ikke at kunne se og dermed større faldrisiko, når man skal aflevere skrald når det er mørkt

Mit ønske, forslag til generalforsamlinger er derfor, at man vil støtte op om et forslag til, at blok C får samme muligheder for en ordentlig belysning som det er tilfældet i blok B (høje Lysmaster)

Forslag indsendt af Ulla Smith, Tvedvej 143 lejlighed 511

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 

 

6.Valg til bestyrelse iht. Vedtægterne

 

Strandparken 1:

Formand: Jørgen Poder

Sekretær: Ingen valgt

Kassere: Palle Kühnell

 

Suppleant: Ingen valgt

 

Strandparken 2:

Sekretær: Karin Krakau (genvalgt)

Kassere: Bjarne Melgaard Jensen (genvalgt)

 

Suppleant: Morten Brønd (genvalgt)

 

Som kritiske revisorer:

Strandparken 1:

Strandparken 2:

Revisor: Elise Pedersen

Revisor: Asger Christensen (genvalgt)

   

Revisorsuppleant fælles for Strandparken 1 og 2

Revisorsuppleant: Jørn Larsen. (genvalgt)

 

7.Evt.

De blå containeres farve, blev diskuteret, samt lugtgener efter affald i elevator.

 

Bestyrelserne takker for valg og en god Generalforsamling.

 

Efter Generalforsamlingen var der pålægsmænd fra Liva samt øl, snaps og vand.