VEDTÆGTER

 

                                 FOR

         BEBOERREPRÆSENTATIONEN

                          STRANDPARKEN

                                               CVR-nr. 35779965

 

 

 

 

§1

Stk. 1

Foreningens formål: At give lejere i ejendommene Strandparken 1, Tvedvej 127 – 131, og Strandparken 2, Tvedvej 133 – 143, størst mulig indflydelse på rettigheder i henhold til de til enhver til gældende bestemmelser i ”Love vedrørende lejer” samt søge at lave forskellige aktiviteter for beboerne.

Stk. 2

Ved større forbedringsarbejder, indkaldes lejerne til orienteringsmøde og debat.

Stk. 3

Ligeledes kan der stilles krav om møde, hvis en fjerdedel af foreningens medlemmer indgiver skriftlig begæring med begrundelse til mødets afholdelse, med mindst 10 dages varsel.

§2

Stk. 1

Generalforsamlingen er beboerrepræsentationens øverst myndighed og holdes ordinært i januar kvartal. Generalforsamlingen indvarsles senest 3 uger før ved opslag i hver opgang.

Stk. 2

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes skriftligt med 8 dages varsel, såfremt bestyrelsen eller 2/3 af medlemmerne begærer det, med skriftlig begrundelse.

§3

Stk. 1

a) Afstemninger i al almindelighed vedtages ved simpelt flertal blandt de fremmødte med l stemme per lejlighed.

b) Afstemninger vedrørende boligrenoveringer vedtages ved simpelt flertal blandt alle beboere med gyldig lejekontrakt med l stemme per lejlighed.

Stk. 2

Stemmeberettigede og valgbare er alle med gyldigt medlemsbevis, øvrige medlemmer af husstand har taleret, men ikke stemmeret eller valgbarhed.

Stk. 3

Afstemning ved personvalg foregår skriftligt. Andre afstemninger skal være skriftlige, såfremt et flertal ønsker det.

Stk. 4

Dirigenten kan til enhver tid nedsætte et stemmeudvalg på mindst 3 personer.

§4

Stk. 1

Der vælges tre beboerrepræsentanter for hver af afdelingerne, der samtidig fungerer som fælles bestyrelse. 

Stk. 2

Bestyrelsen består af 3 medlemmer fra hver afdeling som vælges for 2 år.

Formændene vælges i ulige år.

Kasserer og sekretærer vælges i lige år.

Herudover vælges hvert år, 1 suppleant og 1 revisor for hver afdeling, samt 1 fælles revisorsuppleant.

§5

På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen mindst indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent

1.   Beretning.

2.   Regnskab (herunder fastsættelse af næste års kontingent) regnskabsår er kalenderår.

3.   Indkomne forslag. (Offentliggøres i opslagsskabene 4 dage før generalforsamlingen)

4.   Valg.

5.   Eventuelt.

§6

Til den ordinære generalforsamling kan forslag til ændringer af vedtægter indsendes skriftligt med 8 dages varsel. Forslaget skal begrundes med henvisning til hvilken §, eller hvilket stk., der ønskes ændret.

§7

Ophævelse af foreningen skal vedtages af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, som afholdes med mindst 3 ugers mellemrum. Generalforsamlingen bestemmer samtidig, hvorledes en eventuel formue anvendes.

Ændring af vedtægterne §1 stk. 1 og §4 er godkendt den 22/02 2014 på generalforsamlingen.