Husordenreglement for ejendommen Strandparken

udgivet (redigeret) juli 2019

                                                                         

Foruden nedenstående bestemmelser har enhver beboer pligt til at iagttage, hvad der til enhver tid hører til god husorden.

 

ADMINISTRATION

Ejendommen Strandparken, der ejes af CORE Bolig Vl Kommanditaktieselskab, administreres af:

Taurus Ejendomsadministration ApS

Skovvejen 11,

8000 Aarhus C

Tlf. 86 12 20 20

www.taurus.dk

E-Mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

INSPEKTØR

Bo Bertelsen (Taurus)

 

VICEVÆRT

Frank Dahl

Ejendomskontoret,

Tvedvej 139, 1. 103

6000 Kolding

Tlf. 30 51 55 32

E-mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Træffes: Man-torsdag kl. 07-15, fredag kl. 07-12.

 

AKUTTE SKADER

Hvis der opstår et uopsætteligt forhold på ejendommen, eller i en lejlighed uden for viceværtens normale arbejdstid, kan ejendommens håndværkere kontaktes i henhold til nedenstående håndværkerliste:

 

 VVS:  Bravida  Tlf. 76 30 19 92
 Elektriker:  TK-TEK  Tlf. 75 51 72 52
 Låsemed:  Schrøder  Tlf. 75 50 23 99
 Elevator:  3E ApS  Tlf. 66 18 18 56
 Glarmester:  ABC Glas  Tlf. 75 53 06 66
 Vaskeri:  Nortec  Tlf. 70 25 62 56

 

OBS: EN AKUT SKADE ER:

En skade, der ikke kan afvente en udbedring.

En skade, hvor der er fare for beboernes eller naboernes sikkerhed

En skade, som vil vokse i omfang og udgift, hvis den ikke begrænses/afhjælpes omgående.

 

AFFALD

Affald sorteres efter de opstillede containere.

Der er containere til Madaffald, Restaffald, Batterier, Glas, Metal, Hård plast, Papir, og Småt brændbart.

Til Madaffald bruges kun de udleverede grønne poser, som derefter kommes i containeren til Madaffald. Husk at lukke dem forsvarligt. Poser med restaffald skal også lukkes.

Samtlige container kan åbnes i låget, hvorved man kan putte større genstande i, f.eks. større plastdunke.

Den store blå container er kun til småt brændbart f.eks. til papir, papkasser, mindre møbler og tæpperester m.v. Papkasser og lign skal pakkes sammen, så de fylder mindst muligt.

Større ting og ikke brændbart affald henstilles ved den blå container, men sådan at den blå container kan afhentes. F.eks. elektronik, cykler, symaskiner, støvsugere og lign genstande.

Ingen af containerne må overfyldes, da de dermed ikke bliver tømt.

Det er vigtigt at rigtig sortering finder sted, da der ellers kan blive pålagt afgifter og det kan have betydning for huslejen.

De i området opstillede skraldespande er kun til ispapir mv. og ikke til reklamer mm.


ALTANERNE

Benyttelse må ikke være til gene for de øvrige beboere, hvorfor støjende adfærd, benyttelse af radio m.v. – samt børns støjende leg ikke er tilladt.

 

Fodring på og fra altanerne er strengt forbudt. Desuden må der ikke holdes fugle- og andre husdyr på altanerne.

  

Det er ligeledes strengt forbudt at smide ting ud fra altanerne, ligesom udspring ikke er tilladt. 

 

Tørring af vaketøj er tilladt, såfremt det sker under altankant.

 

Luftning af tæpper, støveklude og lign. må ikke foretages ud over altanbrystningen. Henstilling af ikke brugbart inventar, affald m.v. må under ingen omstændigheder finde sted.

 

Trækulsgrill, gasgrill og åben ild må ikke anvendes på altanerne. Elektrisk grill er tilladt.

 

Altankasser er ikke tilladt.

 

GULVENE

Må kun behandles med vandbaseret lak efter viceværtens forskrifter.

 

KØKKENVINDUER

Viskestykker, håndklæder og lign. må ikke hænges til tørre ud af køkken – eller andre vinduer i lejligheden.

 

TÆPPE BANKNING

Bankning af tæpper, puder og lign. må kun finde sted på det opstillede bankestativ.

 

PARKERING

Af biler må finde sted på de dertil indrettede pladser inden for ejendommens areal. Der henstilles kraftigt til at beboerne parkerer således, at der er plads til flest mulige biler. Der kan være flere scootere i en parkeringsbås.

Der er mulighed for at leje en parkeringsplads i garagen til biler, motorcykler, scootere og cykler.

 

I de gule felter må der ikke parkeres.

 

Parkering af lastbiler, campingvogne og ikke indregistrerede køretøjer er ikke tilladt.

Parkering af varevogne og andre høje køretøjer skal ske, således at de ikke parkeres foran vinduerne i stueetagen.

 

Vis hensyn ved parkering i tomgang – ikke over 1 min. og ikke så billygternes lys kan genere beboerne i stuelejlighederne.

 

VASKERI

Vasketid:  
Mandag til Lørdag Kl. 07:00 - 20:00
Søndag Kl. 09:00 - 17:00

Der forefindes vaskemaskiner, varmerulle og tørretumbler.

 

Reservationstidsrum: kl. 06:00 - 22:00 hvor man har adgang til vaskeriet og kan reservere tid. Der kan også reserveres tid på www.turtavlen.dk

 

Benyttes den reserverede tid ikke, bliver man trukket kr. 5,00 i strafgebyr. Det er derfor vigtigt at man husker at annullere, hvis man er forhindret eller har fortrudt den reserverede vasketid.

 

Der henstilles til ”hjemmegående” om ikke, at vaske lørdage og søndage.

 

Vaskekort fås ved henvendelse til viceværten (værdi ved bortkomst eller beskadigelse kr. 150,00).

 

Forbruget vil blive pålagt huslejeopkrævningen. Der afregnes to måneder bagud, så september måneds forbrug opkræves sammen med lejen for november og så fremdeles.

 

Efter hver vasketur skal der gøres rent i vaskekælderen, såvel maskiner som gulv, ligesom alt eget vasketøj skal fjernes fra vaskekælderen og maskinerne skal tømmes.

 

HUSK at tømme fnugfiltret.

TOBAKSRYGNING ER STRENGT FORBUDT I VASKERIET!

 

VASK I EGEN

MASKINE

Vasketid:  
Mandag til Lørdag Kl. 07:00 - 20:00
Søndag Kl. 09:00 - 17:00

 

 

BORING

Opsætning af malerier, reolsystemer, gardiner og lign kan ske dagligt fra kl. 09:00-19:00, lørdage kl. 09:00-16.

Søn og helligdage må der ikke bores.

 

Ved opsætning kan kun bruges slagboremaskine/borehammer eller specielle kroge beregnet til beton.

Beboerne opfordres til at holde boring på det absolutte minimum, og anvende kvalificeret værktøj på grund af de meget store støjgener, der er i forbindelse med boring i bygningerne.

 

CYKLER, BARNE-

VOGNE, EMBAL-

LAGE OG LIGN

ikke hensættes på trapper, afsatser, kældergange, ved trappeopgange eller udvendigt op ad muren, samt på gangarealer, men kun i de dertil beregnede stativer og rum, da flugtveje til enhver tid skal være friholdt

Viceværten kan uden varsel ved egen foranstaltning fjerne sådan uberettiget anbragte genstande.

Sædvanlig oprydning af cykler og barnevogne vil blive reklameret på forhånd og finde sted jævnligt.

 

SCOOTER

PARKERING

I ejendommens kælder og øvrig bebyggelse er strengt forbudt, grundet forurening og brandfare.

 

Der henvises i stedet til cykelparkering for enden af ejendommene. Ønskes overdækket parkering, kan der lejes en plads, såfremt der er ledige i p-kælder/garagen.

Viceværten kan uden varsel ved egen foranstaltning fjerne sådan uberettiget anbragte genstande.

 

ERHVERVSMÆSSIG

UDNYTTELSE

Af lejlighederne må ikke finde sted.

 

 

FEJL OG UORDEN

Ved de i ejendommen værende installationer til forsyning af lys, varme, vand, vaskeri og andre installationer skal hurtigst muligt anmeldes til viceværten/ Taurus.

Dog skal der gøres opmærksom på, at reparationer af lejlighedernes komfur, køleskabe, vaskemaskiner, vandhaner, wc-cisterner samt dørlåse er selskabet uvedkommende.

Den enkelte lejer er dog pligtig til straks at lade disse ting reparere, da det ellers kan forårsage stort slid og være til gene for de øvrige beboere.

 

FORURENING

Finder forurening af trapper og kældergange sted, må den nødvendige rengøring foretages straks af den beboer, der har ansvar for det skete.

 

HUSDYR

Det er strengt forbudt at holde husdyr. Tilladelse til pasning kan gives i 14 dage sammenhængende eller 2 x 8 dage, samt enkelte weekender. Tilladelse til pasning af husdyr indhentes hos Taurus.

Udover husdyr, må der ikke holdes krybdyr, reptiler, edderkopper eller slanger i ejendommen. Der må desuden ikke holdes fugle eller andre husdyr på altanerne.

 

FESTER

Fest, med udøvelse af høj musik er ikke tilladt i bebyggelsen. Såfremt en beboer i ejendommen anmoder om dæmpning af musik og anden støj, skal dette ønske omgående imødekommes.

 

TRAPPER OG ELEVATORERNE

Rengøres ved selskabets foranstaltning.

Skopudsning er strengt forbudt på trapper og afsatser. Fodtøj, legetøj, møbler, cykler, løbehjul o.lign. må ikke henstå på afsatserne.

Tobaksrygning er forbudt på trappeopgange og i elevatorerne.

 

VINDUER

I kælderrum og på trapperne skal under regn, frost, sne og stormvejr holdes lukkede, og den enkelte beboer er forpligtiget til at refundere de udgifter til reparation, der måtte opstå ved overtrædelse af denne bestemmelse.

 

UNDGÅ ULYKKER

Bueskydning, skydning med slangebøsser samt leg med kastepile, knive og ”stenkast”, på eller ved ejendommen er ikke tilladt.

Fyrværkeri skal anvendes med forsigtighed, og aldrig fra altanerne.